Oncologisch Voetzorg Verlener (ovv) / Medisch Pedicure

 • 0497 - 38 02 35
 • info@pedicurepraktijklucine.nl

Maak een afspraak        

Privacyreglement

Privacyreglement Pedicurepraktijk Lucine Nelis

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

Pedicurepraktijk Lucine Nelis mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Pedicurepraktijk Lucine Nelis de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Pedicurepraktijk Lucine Nelis worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Pedicurepraktijk Lucine Nelis vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Pedicurepraktijk Lucine Nelis in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Pedicurepraktijk Lucine Nelis expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Pedicurepraktijk Lucine Nelis gebruikt en het doel van het gebruik


Pedicurepraktijk Lucine Nelis verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Pedicurepraktijk Lucine Nelis of via het contactformulier contact met ons opneemt. Pedicurepraktijk Lucine Nelis verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Pedicurepraktijk Lucine Nelis sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pedicurepraktijk Lucine Nelis verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Pedicurepraktijk Lucine Nelis -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Pedicurepraktijk Lucine Nelis met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Pedicurepraktijk Lucine Nelis verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Pedicurepraktijk Lucine Nelis worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Lucine Nelis beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Pedicurepraktijk Lucine Nelis om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Pedicurepraktijk Lucine Nelis hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Pedicurepraktijk Lucine Nelis verstrekte persoonsgegevens;
 • Pedicurepraktijk Lucine Nelis heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Pedicurepraktijk Lucine Nelis hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Pedicurepraktijk Lucine Nelis zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Pedicurepraktijk Lucine Nelis.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Pedicurepraktijk Lucine Nelis opnemen en probeert Pedicurepraktijk Lucine Nelis er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Pedicurepraktijk Lucine Nelis ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Pedicurepraktijk Lucine Nelis. Privacyreglement Pedicurepraktijk Lucine Nelis versie april 2018

Kwaliteitsregister Pedicure

Onze praktijk staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures onder nummer 3770

 

Einddatum reguliere accreditatieperiode 24-08-2018.
Beleid van toepassing huidige accreditatieperiode 2015-2018.

Bekijk hier het bijscholingstraject
Kwaliteitsregistratie Pedicure